Bal Kishan Shah

FOUNDER & CHAIRMAN

Shailesh Shah

MANAGING DIRECTOR

Satish Shah

DIRECTOR

Arjun Shah

EXECUTIVE DIRECTOR

Mohak Khandelwal

EXECUTIVE DIRECTOR

Radhika Shah

CMO

Satyaprakash Pandey

Plant Head (Jaipur Plant)